Warranty

Denne garantien tilbys av Yakima Europe Coöperatief U.A., et samvirkelag, organisert og eksisterende under nederlandsk lov, med sitt hovedkontor i Rotterdam og med kontorer og registrert kontoradresse på Archimedesbaan 25, 3439 ME Nieuwegein, Nederland, [email protected] (i det følgende: “YakimaEU”) til sluttbrukeren av dette YakimaEU-produktet.

Dette YakimaEU-produktet garanteres i en periode på [fem] ([5]) år fra den opprinnelige kjøpsdatoen av sluttbrukeren mot defekte materialer og defekt utførelse.

Dersom garantiservice er påkrevd skal du returnere YakimaEU-produktet til selgeren det ble kjøpt fra eller til en annen anerkjent YakimaEU-forhandler.

Denne garantien er begrenset av følgende garantibetingelser:

1. Du kan kun presentere et krav under denne garantien, når garantiservice er påkrevd, dersom YakimaEU-produktet presenteres sammen med den originale fakturaen, salgskvitteringen eller bekreftelsen, og gitt at serienummeret på YakimaEU-produktet ikke er visket ut.

2. YakimaEUs plikter er begrenset til reparasjon eller, etter eget forgodtbefinnende, erstatning av YakimaEU&rsquo-produktet; eller den defekte delen.

3. Garantireparasjoner må utføres av YakimaEU. Ingen refusjoner vil utbetales for reparasjoner utført av andre, og slikt reparasjonsarbeid og skade på YakimaEU-produktet som er forårsaket av dette reparasjonsarbeidet dekkes ikke av denne garantien.

4. Dette YakimaEU-produktet regnes ikke for å være defekt i materialer eller utførelse dersom det kreves tilpassing for at det skal samsvare med nasjonale eller lokale tekniske standarder eller sikkerhetsstandarder som gjelder i land utenfor EU. Denne garantier dekker ikke tilpassede YakimaEU-produkter, og ingen refusjoner vil utbetales for slike tilpasninger eller skader.

5. Denne garantier dekker ikke noe av det følgende:

  • a. periodiske kontroller, vedlikehold, erstatning av deler grunnet normal slitasje og modifikasjoner som ikke er utført eller autorisert av YakimaEU;
  • b. kostnader knyttet til transport, fjerning eller montering av YakimaEU-produktet;
  • c. overbelastning og annet misbruk, inkludert å ikke bruke dette YakimaEU-produktet for sitt normale formål, og uriktig montering;
  • d. defekter forårsaket av manglende sikring av last og defekter forårsaket av ulykker eller defekter på kjøretøyet YakimaEU-produktet er montert på;
  • e. skade forårsaket av lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig, offentlige forstyrrelser eller andre årsaker som er utenfor YakimaEUs kontroll.

6. Sluttbrukerens lovbestemte rettigheter under alle gjeldende nasjonale lover, enten det er mot den anerkjente YakimaEU-forhandleren og oppstår fra kjøpskontrakten eller annet, berøres ikke av denne garantien. Med mindre det finnes nasjonal lovgivning som sier det motsatte, er rettighetene under denne garantien sluttbrukerens eneste rettigheter, og YakimaEU, dets gruppeselskaper og dets distributører (inkludert anerkjente YakimaEU-forhandlere) skal ikke være ansvarlige for indirekte skader eller følgeskader.